Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Választási szabályzat

 


 LŐRINTEI-TAVI HORGÁSZEGYESÜLET

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA


ALAPRENDELKEZÉSEK


1.

1/1. A választási szabályzat célja annak biztosítása, hogy az egyesület tagjai választói jogaikat egységes, áttekinthető eljárási szabályok alapján, törvényes keretek között, demokratikus módon gyakorolhassák.
1/2. A választási szabályzatot a közgyűlés fogadja el, amit az alapszabállyal összhangban kell alkalmazni.
1/3. A választási szervek (jelölőbizottság, választási bizottság, a választást levezető elnöke) megválasztása nyílt, egyfordulós. Az egyesület vezetőinek (elnök, ügyvezető elnök, titkár, ellenőrző bizottság elnöke, fegyelmi bizottság elnöke) és az egyesület szervei tagjainak (vezetőség, ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság tagjai) megválasztása titkos, kétfordulós. Az első fordulóban az egyesület vezetőit, a második fordulóban az egyesületi szervek tagjait választja meg a közgyűlés.


2.

2/1. Az egyesület minden, rendes jogú tagja választójoggal rendelkezik.
2/2. Az egyesület minden, rendes tagja választható, aki az alábbi feltételeknek egy időben megfelel:
•    Az egyesületnek az a rendes tagja, aki legalább 3 éves egyesületi tagsággal rendelkezik
•    megelőző 5 naptári évben horgászattal kapcsolatos jogerős fegyelmi büntetést nem szabtak ki ellene (más egyesületnél sem)
•    büntetlen előélet
•    az egyesület irányában tartozással, díjhátralékkal nem rendelkezik
•    a jelöltség vállalásáról és a feltételeknek megfelelésről írásban nyilatkozatot tett
•    más horgászegyesületnél nem tisztségviselő
•    nem tagja a megválasztott jelölőbizottságnak
•    rendes tisztújító közgyűlés esetén, október 31-ig, rendkívüli tisztújító közgyűlés esetén a közgyűlést legalább 30 nappal megelőzően megszerezte, legalább 30 választási joggal rendelkező horgásztárs ajánlását,

2/3. A pártoló tag és jogi személy tag nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik3.
 
3/1. Választás útján a közgyűlésnek meg kell választania:

3/1/1. A választási szerveket
•    a jelölőbizottságot
•    a választási bizottságot
•    a választást levezető elnökét

3/1/2. Az Egyesület szerveinek vezetőit
•    az egyesület elnökét, ügyvezető elnökét, titkárát, ellenőrző bizottság és fegyelmi bizottság elnökét,
3/1/3. Az Egyesület szerveinek tagjait
•    az egyesület vezetőségét,
•    az egyesület ellenőrző és fegyelmi bizottságok tagjait


A közgyűlés tisztújító jellegét a napirendi pontok összeállításakor figyelembe kell venni, és meg kell hirdetni.


4.

4/1. A választás a (3/1/2)-(3/1/3) bekezdésben meghatározott szerveknek és személyeknek 5 éves ciklusra szól.
4/2. A választás lehet időszaki (választási ciklusra szóló) és időközi (választási cikluson belüli).
4/3. az időközi választáson a közgyűlés (rendkívüli közgyűlés) részleges, csak egyes szervekre és személyekre vonatkozó választást is tarthat.
4/4. választást kell tartani, ha rendkívüli illetve rendes közgyűlés erre határozatot hoz, a vezetőség vagy az ellenőrző bizottság elrendeli.


VÁLASZTÁSI SZERVEK

5.

JELÖLŐ BIZOTTSÁG

5/1. A jelölőbizottság választása
 
5/1/1. A jelölőbizottság elnökét és 4 tagját a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen, illetve rendkívüli tisztújító közgyűlés előtt összehívott rendkívüli közgyűlésen kell megválasztani. A jelölőbizottságot a közgyűlés nyílt szavazással válassza meg és a mandátumúk a választás végéig tart.
5/1/2. A jelölőbizottság elnökére és tagjaira, jelölteket a vezetőség állít, amelyhez a közgyűlés résztvevői további jelölést tehetnek
5/1/3. azt a választható tagot lehet megválasztani, aki nyilatkozik, hogy vállalja megbízatást és a tisztújító választáson semminemű tisztséget nem kíván betölteni.
5/1/4. Az elfogadó nyilatkozat aláírását követően, a szavazáskor legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül kerül ki a jelölőbizottság elnöke, és 4 tagja.


5/2. A jelölőbizottság feladata

5/2/1. A tagság véleményének megismerése, jelölőlapok kiadása, azok befogadása, a jelölések hitelesítése, a jelöltek megnyilatkoztatása. szükség esetén a jelöltek felkutatása.
5/2/2. Az érvényes számú jelöléssel rendelkező személyek jelöltlistára való felvétele.
5/2/3. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a bizottság a választási munka előkészítésére és az időszak összegzésére - rendes választás esetén - a választást megelőző nyolcadik hónaptól havonta, illetve szükség szerint összeüljön, - rendkívüli választás esetén - a bejelentéstől kiindulva, minimum kéthetente, illetve szükség szerint összeüljön, ezekről jegyzőkönyv készüljön.
5/2/4. Időszaki választást megelőzően, a jelölő bizottságnak június 1-ig el kell készítenie a jelöltállító lapokat és a tagság számára személyesen /egyesület központjában, jelölőbizottsági tagoktól / illetve interneten hozzáférhetővé, kell tenni.
5/2/5. Időközi választás esetén a jelöltállító lapokat a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívóval együtt, ki kell postázni minden választásra jogosult rendes tagnak.
5/2/6. Szeptember 01 és október 31 között, átveszi a jelöltállító lapokat átvételi elismervény ellenében az egyesület központjában, az általa meghatározott fogadó időben.
5/2/7. November 15-ig nyilvánosságra hozza az érvényes jelölésekkel rendelkező jelöltek listáját az egyesület honlapján, a horgásztanyán és az egyesület központjában.
5/2/8. A jelölőbizottság beszámolási kötelezettséggel a közgyűlésnek tartozik, de az egyesület vezetőségével együtt kell működnie, és kérésre tájékoztatást adnia.
5/2/9. Az egyesület vezetőségének kötelessége a jelölőbizottság munkáját segíteni, kérésére a szükséges személyi információkat, anyagi támogatást megadni.
 
A jelölőbizottság a tisztújító közgyűlésen feladatának elvégzése után választási bizottsággá alakul, amennyiben a munkájukról szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta 
 
6.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

6/1. A választási bizottság választása

6/1/1. A választási bizottságnak legfeljebb 5, de legalább 3 tagja van
6/1/2. A közgyűlésnek új jelöltek közül, választási bizottságot kell nyílt szavazással választani, amennyiben a közgyűlés a jelölőbizottság beszámolóját nem fogadta el.
6/1/3. Amennyiben a jelölőbizottság létszáma annyira lecsökken, hogy a választási bizottságot nem lehet közülük kiállítani, akkor új jelöltekkel kell a létszámot biztosítani.
6/1/4. a (6/1/2)-(6/1/3) pont szerinti esetben, a jelölőbizottság választására érvényes szabályokat kell alkalmazni, annak a.(5/1/2) pontjától.
 
6/2. A választási bizottság feladata

6/2/1. A választás szabályainak közgyűléssel történő ismertetése.
6/2/2. A szavazólapok elkészítése és hitelesítése.
6/2/3. A választás lebonyolítása,
 A jelenléti íven szerepeltetni kell a választásra jogosultságot. 
 A szavazólapok kiosztása, a szavazás biztosítása, a szavazólapok összegyűjtése, a szavazatok megszámolása és összesítése, az egyes tisztségekre megválasztottak személyének megállapítása, az eredmény kihirdetése a közgyűlésen.
6/2/4. A választás után a szavazólapokat lezárt hitelesített borítékban, az egyesület irattárában kell elhelyezni. Felbontani csak a választási bizottság és az egyesület elnökének, vagy megbízottaik együttes jelenlétekor szabad.
6/2/5. A választás eredményének jogerőre emelkedése után, legkésőbb 15 napon belül a szavazólapokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A megsemmisítéskor jelen kell lenni a választási bizottság és az egyesület elnökének, vagy megbízottaiknak.
A választási bizottság elnöke a közgyűlésen jelen lévő, a választásban nem érintett egyesületi tagok közül, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló munkájának segítésére további személyeket is felkérhet

7.

A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

7/1. A választói névjegyzék

Választói névjegyzékbe fel kell venni azt a rendes tagot, aki
7/1/1. rendes tagsági viszonnyal rendelkezik
7/1/2. Eleget tett tagdíjfizetési kötelezettségeinek.

7/2. Választhatói névjegyzék

A választható névjegyzékbe fel kell venni mindazon rendes tagokat
7/2/1. akik a választást 3 évvel megelőzően hitelérdemlően az egyesület tagja volt és jelenleg is rendes tag és megfelel a választási szabályzat 2. pontjában leírtaknak.
7/2/2. A névjegyzékben fel kell tüntetni a rendes tag, természetes személy nevét, lakcímét, valamint születési évét.
7/2/3. Az egyesület adatbázisából készített és az ellenőrző bizottság által ellenjegyzett tagi névjegyzékeket június 15.-ig a horgásztanyán ki kell függeszteni, az egyesület székhelyén hozzáférhetővé kell tenni a tagok számára.
7/3. A névjegyzékbe történt jogosulatlan felvétel, kihagyás vagy téves felvétel miatt az érdekelt egyesületi tag, vagy más a hiányosságot észlelő rendes tag a jelölőbizottsághoz, illetve a pótlás elmulasztása esetén az ellenőrző bizottsághoz fordulhat, amely szerv a bejelentés átvételét követően 3 napon belül köteles ügyében határozatot hozni.
7/4. A névjegyzékből törölni kell mindazon tagokat, akiknek a névjegyzék összeállítását követően bármely okból megszűnt a tagságuk, illetve a választói vagy választhatói joguk.
7/5. A pártoló tag és jogi személy tag nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik

8.

A JELÖLÉS FOLYAMATA

8/1. A jelöltállítás módja

8/1/1. Jelöltet állítani csoportos és egyéni jelölőlapon is lehet.
•     Csoportos jelölőlapon egy személyre és egy tisztségre több választási joggal rendelkező horgásztárs tehet jelölést.
•     Egy személyt több posztra is lehet jelölni,
•     A jelölést tevőnek a jelöltek számát nem lehet bekorlátozni.
8/1/2. A jelölő lapon fel kell tüntetni a jelölt nevét, lakcímét, születési évszámát és a betölteni kívánt tisztséget. A jelölést (ajánlást) tevő személyek nevét,(nyomtatott betűkkel),  lakcímét és aláírását.
8/1/3. A jelöléseket rendes tisztújító közgyűlés esetén október 31-ig, rendkívüli tisztújító közgyűlés esetén a közgyűlést legalább 30 nappal megelőzően a jelölőbizottság valamely tagjának kell leadni. Az átadásról átvételi elismervényt kell kiállítani.
8/1/4. A jelöléseket a jelölőbizottság hitelesíti és összeállítja az egyes posztokra jelöltek listáját. Kétség esetén a jelölőbizottság pontosítást kérhet (pl. elírt adat), ennek akadályoztatása, megtagadása esetén a jelölést nem veszi figyelembe.
8/1/5. A Jelölő bizottság legkésőbb a választás napját 30 nappal megelőzően el kell, készítse – összegző egyeztetés után – az alapszabálybeli tisztségeknek, vezetőségi és bizottsági tagoknak, megfelelően abc sorrendben a jelöltek névsorát.
8/1/6. Ahhoz, hogy a jelölt felkerüljön a jelöltek listájára, tisztségenként minimum 30 érvényes jelölés és a jelölt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
•    A jelöltek az egyesület honlapján fényképet és rövid bemutatkozást (max. 10 sor) közzétehetnek, betartva a honlap etikai kódexét.
•    A jelölőbizottság az elfogadott jelöltek listáját az egyesület honlapján és az egyesület székhelyén közzé teszi.

9.

A VÁLASZTÁS

9/1. A választás lebonyolítása

•    A választási bizottság elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a szavazás módját és a jelöltek listáját.
•    Választási Bizottság elnöke a szavazás időtartamára szünetet rendel el.
•     A választási bizottság a jelenlévő, szavazásra jogosult személyeknek személyenként egy, hitelesített szavazólapot ad ki, jelenléti íven történő regisztrálással.
•     A szavazólapon a név elé tett +, vagy X jellel lehet az adott személyre szavazni.
•    Szavazófülkét biztosítani a szavazáshoz nem szükséges. A szavazólapjukat a választásra jogosultak az urnazáró nyilatkozattal hitelesített, és lezárt urnába helyezhetik el.
•     A választási bizottság a szavazat számlálok segítségével a leadott szavazatokat értékeli (érvényes/érvénytelen) és összesíti.
•     A választási bizottság eredménylista kifüggesztésével ismerteti a közgyűléssel az első forduló választásának eredményét, majd elkészítik a második forduló szavazólapjait. A második forduló szavazása az első forduló szabályai szerint történik.
9/2. Érvényes a szavazás, ha:
•    A leadott szavazólapok 50%-a + 1 db érvényes, és a kiadható mandátumok több mint 80%-a elnyerésre került, de ezek között kell, hogy szerepeljen az első fordulóban kiadott mandátumok mindegyike. Az esetlegesen üresen maradt reszortok betöltéséről a közgyűlés hivatott dönteni. Dönthet a hiányzó tisztségekre való újabb választás kiírásáról, vagy dönthet a csökkentett létszámmal való működésről a következő közgyűlésig.
9/3. Érvényes a szavazat, ha:    A leadott szavazólapon a meghatározott tisztségeknél legfeljebb 1 jelölés van, illetve a meghatározott létszámú vezetőségi tagok illetve bizottsági tagoknál legfeljebb az előre megállapított létszám van megjelölve. Ha egy szavazólapon adott tisztséghez annyi, vagy kevesebb személyt jelöltek, mint amennyi mandátum kiadható, akkor az adott szavazólap és a szavazatok ebből a szempontból érvényesek.
9/4. Érvénytelen a szavazat ha:
    Egy szavazólapon adott tisztséghez több személyt jelöltek, mint amennyi mandátum kiadható, a jelölés nem egyértelmű, a szavazólapot összecirkálták, eltépték, vagy új személyt írtak a szavazó lapra.
9/5. Az adott tisztséget a legtöbb érvényes szavazatot kapó személy/személyek nyerik el. Szavazatszám egyenlőség esetén a régebbi helyi tagsággal rendelkező jelölt nyer.
9/6. Érvénytelen szavazást 90 napon belül meg kell ismételni.
9/7. A választás eredményét a közgyűlési jegyzőkönyvbe kell foglalni, mely a közgyűlés elején a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető feladata, a jegyzőkönyv hitelesítése a hasonló módon megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők feladata.


10.
Záró rendelkezés


A Lőrintei-tavi Horgászegyesület közgyűlése 2012. január 08-án a jelen választási szabályzatot megtárgyalta és 11/2012 számú határozattal elfogadta.
    -------------------------------    ---------------------------------
              Dr. Deák József                              Közgyűlés hitelesítője
          Horgászegyesület elnöke                                                   

        -----------------------------------
                    Közgyűlés hitelesítője                   
           


 

1 | 2 | >