Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

Választási szabályzat

 

 LŐRINTEI-TAVI HORGÁSZEGYESÜLET

 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

 

ALAPRENDELKEZÉSEK

 

 

1.

 

1/1.   A választási szabályzat célja annak biztosítása, hogy az egyesület tagjai választói jogaikat egységes, áttekinthető eljárási szabályok alapján, törvényes keretek között, demokratikus módon gyakorolhassák.

 

1/2.   A választási szabályzatot a közgyűlés fogadja el, amit az alapszabállyal összhangban kell alkalmazni.

 

1/3.   A választási szervek (jelölőbizottság, választási bizottság, a választás levezető elnöke) megválasztása nyílt, egyfordulós. Az egyesület vezetőinek (elnök, ügyvezető elnök, titkár, felügyelő bizottság elnöke, fegyelmi bizottság elnöke) és az egyesület szervei tagjainak (vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság tagjai) megválasztása titkos, kétfordulós; rendkívüli tisztújításnál nyílt, egyfordulós. Az első fordulóban az egyesület vezetőit, a második fordulóban az egyesületi szervek tagjait választja meg a közgyűlés.

 

1/4.   Rendkívüli tisztújító közgyűlése esetén az egyesület vezetőinek és az egyesület szervei tagjainak megválasztása nyíltan, egy fordulóban történik.

 

 

 

2.

 

2/1. Az egyesület minden, rendes jogú tagja választójoggal rendelkezik.

 

2/2. Az egyesület minden, rendes tagja választható, aki az alábbi feltételeknek egy időben megfelel:

·            az egyesületnek az a rendes tagja, aki legalább 3 éves egyesületi tagsággal rendelkezik,

·            a megelőző 5 naptári évben horgászattal kapcsolatos jogerős fegyelmi büntetést nem szabtak ki ellene (más egyesületnél sem),

·            büntetlen előéletű,

·            az egyesület irányában tartozással, díjhátralékkal nem rendelkezik,

·            a jelöltség vállalásáról és a feltételeknek megfelelésről írásban nyilatkozatot tett,

·            más horgászegyesületnél nem tisztségviselő,

·            nem tagja a megválasztott jelölőbizottságnak,

·            rendes tisztújító közgyűlés esetén, október 31-ig megszerezte legalább 30 választási joggal rendelkező horgásztárs ajánlását,

·            tisztújító közgyűlés esetén, akit kézfenntartással legalább 30 választási joggal rendelkező horgásztárs a tisztújító közgyűlésen támogatott, vagy a tisztújító közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal, 30 választási joggal rendelkező horgásztárs ajánlását megszerezte.

 

2/3. A pártoló tag és jogi személy tag nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik

 

 

3.

 

3/1. Választás útján a közgyűlésnek meg kell választania:

 

3/1/1. A választási szerveket

·        a jelölőbizottságot

·        a választási bizottságot

·        a választás levezető elnökét

 

3/1/2. Az Egyesület szerveinek vezetőit

·       az egyesület elnökét,

·       ügyvezető elnökét,

·       titkárát,

·       felügyelő bizottság és

·       fegyelmi bizottság elnökét,

 

3/1/3. Az Egyesület szerveinek tagjait

·      az egyesület vezetőségét,

·      az egyesület felügyelő és fegyelmi bizottságok tagjait,

·       az egyesül vezetőségéhez, valamint felügyelő és fegyelmi bizottságához egy fő póttag választható, mely a választáskor a megválasztott személyek után sorrendben a legtöbb szavazatot kapott személy lehet.

 

A közgyűlés tisztújító jellegét a napirendi pontok összeállításakor figyelembe kell venni, és meg kell hirdetni.

 

 

4.

4/1. A választás a (3/1/2)-(3/1/3) bekezdésben meghatározott szerveknek és személyeknek 5 éves ciklusra szól.

4/2. A választás lehet időszaki (választási ciklusra szóló) és időközi (választási cikluson belüli).

4/3. az időközi választáson a közgyűlés (rendkívüli közgyűlés) részleges, csak egyes szervekre és személyekre vonatkozó választást is tarthat.

4/4. választást kell tartani, ha rendkívüli, illetve rendes közgyűlés erre határozatot hoz, a vezetőség vagy az felügyelő bizottság elrendeli.

 

 

VÁLASZTÁSI SZERVEK

 

5.

JELÖLŐ BIZOTTSÁG

 

5/1.   A jelölőbizottság választása

 

5/1/1. A jelölőbizottság elnökét és 4 tagját a tisztújító közgyűlésen kell megválasztani. A jelölőbizottságot a közgyűlés nyílt szavazással válassza meg és a mandátumuk a vezetőség ciklusának végéig tart.

5/1/2. A jelölőbizottság elnökére és tagjaira, jelölteket a vezetőség állít, amelyhez a közgyűlés résztvevői további jelölést tehetnek

5/1/3. Azt a választható tagot lehet megválasztani, aki nyilatkozik, hogy vállalja a megbízatást, és a tisztújító választáson semminemű tisztséget nem kíván betölteni.

5/1/4. Az elfogadó nyilatkozat aláírását követően, a szavazáskor legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül kerül ki a jelölőbizottság elnöke, és 4 tagja.

 

 

5/2.   A jelölőbizottság feladata

5/2/1. A tagság véleményének megismerése, jelölőlapok kiadása, azok befogadása, a jelölések hitelesítése, a jelöltek megnyilatkoztatása, szükség esetén a jelöltek felkutatása.

5/2/2. Az érvényes számú jelöléssel rendelkező személyek jelöltlistára való felvétele.

5/2/3. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a bizottság a választási munka előkészítésére és az időszak összegzésére – rendes választás esetén –, a választást megelőző nyolcadik hónaptól havonta, illetve szükség szerint összeüljön, míg – rendkívüli választás esetén - a bejelentéstől számított, minimálisan kéthetente, illetve szükség szerint összeüljön, ezekről jegyzőkönyv készüljön.

5/2/4. Időszaki választást megelőzően, a jelölő bizottságnak június 1-ig el kell készítenie a jelöltállító lapokat, és a tagság számára személyesen /egyesület központjában, jelölőbizottsági tagoktól / illetve interneten hozzáférhetővé kell tenni.

5/2/5. Szeptember hó 01. napja és október hó 31. napja között átveszi a jelöltállító lapokat átvételi elismervény ellenében az egyesület központjában, az általa meghatározott fogadó időben.

5/2/6. November hó 15. napjáig nyilvánosságra hozza az érvényes jelölésekkel rendelkező jelöltek listáját az egyesület honlapján, a horgásztanyán és az egyesület központjában.

5/2/7. A jelölőbizottság beszámolási kötelezettséggel a közgyűlésnek tartozik, de az egyesület vezetőségével együtt kell működnie, és kérésre tájékoztatást kell adnia.

5/2/8. Az egyesület vezetőségének kötelessége a jelölőbizottság munkáját segíteni, és kérésére a szükséges személyi információkat, anyagi támogatást megadni.

 

A jelölőbizottság a tisztújító közgyűlésen feladatának elvégzése után választási bizottsággá alakul, amennyiben a munkájukról szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta.

 

 

6.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

 

6/1.   A választási bizottság választása

6/1/1. A választási bizottságnak legfeljebb 5, de legalább 3 tagja van.

6/1/2. A közgyűlésnek új jelöltek közül, választási bizottságot kell nyílt szavazással választani, amennyiben a közgyűlés a jelölőbizottság beszámolóját nem fogadta el.

6/1/3. Amennyiben a jelölőbizottság létszáma annyira lecsökken, hogy a választási bizottságot nem lehet közülük kiállítani, akkor új jelöltekkel kell a létszámot biztosítani.

6/1/4. a (6/1/2)-(6/1/3) pont szerinti esetben, a jelölőbizottság választására érvényes szabályokat kell alkalmazni, annak az.(5/1/2) pontjától.

 

6/2.   A választási bizottság feladata

6/2/1. A választás szabályainak közgyűléssel történő ismertetése.

6/2/2. A szavazólapok elkészítése és hitelesítése.

6/2/3. A választás lebonyolítása.  A jelenléti íven szerepeltetni kell a választásra jogosultságot. 

            A szavazólapok összeállítása, kiosztása, a szavazás biztosítása, a szavazólapok összegyűjtése, a szavazatok megszámolása és összesítése, az egyes tisztségekre megválasztottak személyének megállapítása, az eredmény kihirdetése a közgyűlésen.

6/2/4. A választás után a szavazólapokat lezárt hitelesített borítékban, az egyesület irattárában kell elhelyezni. Felbontani csak a választási bizottság és az egyesület elnökének, vagy megbízottaik együttes jelenlétekor szabad.

6/2/5. A választás eredményének jogerőre emelkedése után, legkésőbb 15 napon belül a szavazólapokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A megsemmisítéskor jelen kell lenni a választási bizottság és az egyesület elnökének, vagy megbízottaiknak.

 

A választási bizottság elnöke a közgyűlésen jelen lévő, a választásban nem érintett egyesületi tagok közül, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló munkájának segítésére további személyeket is felkérhet.

 

 

7.

A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

 

7/1. A választói névjegyzék

 

Választói névjegyzékbe fel kell venni azt a rendes tagot, aki

7/1/1. rendes tagsági viszonnyal rendelkezik,

7/1/2. eleget tett tagdíjfizetési kötelezettségeinek.

 

7/2. Választhatói névjegyzék

 

A választható névjegyzékbe fel kell venni mindazon rendes tagokat,

7/2/1. akik a választást 3 évvel megelőzően hitelérdemlően az egyesület tagja volt és jelenleg is rendes tag és megfelel a választási szabályzat 2. pontjában leírtaknak.

7/2/2. a névjegyzékben fel kell tüntetni a rendes tag, természetes személy nevét, lakcímét, valamint születési évét.

7/2/3. az egyesület adatbázisából készített és az felügyelő bizottság által ellenjegyzett tagi névjegyzékeket június 15.-ig a horgásztanyán ki kell függeszteni, az egyesület székhelyén hozzáférhetővé kell tenni a tagok számára.

7/3.   A névjegyzékbe történt jogosulatlan felvétel, kihagyás vagy téves felvétel miatt az érdekelt egyesületi tag, vagy más a hiányosságot észlelő rendes tag a jelölőbizottsághoz, illetve a pótlás elmulasztása esetén az felügyelő bizottsághoz fordulhat, amely szerv a bejelentés átvételét követően 3 napon belül köteles ügyében határozatot hozni.

7/4.   A névjegyzékből törölni kell mindazon tagokat, akiknek a névjegyzék összeállítását követően bármely okból megszűnt a tagságuk, illetve a választói, vagy választhatói joguk.

7/5.   A pártoló tag és jogi személy tag nem választható, és szavazati joggal nem rendelkezik.

 

 

8.

A JELÖLÉS FOLYAMATA

 

8/1. A jelöltállítás módja

 

8/1/1. Jelöltet állítani csoportos és egyéni jelölőlapon is lehet.

·    Csoportos jelölőlapon egy személyre, és egy tisztségre több választási joggal rendelkező horgásztárs tehet jelölést.

·    Egy személyt több posztra is lehet jelölni.

·    A jelölést tevőnek a jelöltek számát nem lehet bekorlátozni.

8/1/2.   A jelölő lapon fel kell tüntetni a jelölt nevét, lakcímét, születési évszámát és a betölteni kívánt tisztséget. A jelölést (ajánlást) tevő személyek nevét, (nyomtatott betűkkel), lakcímét és aláírását.

8/1/3.   A jelöléseket rendes tisztújító közgyűlés esetén október 31-ig, rendkívüli tisztújító közgyűlés esetén a közgyűlést, legalább 30 nappal megelőzően a jelölőbizottság valamely tagjának kell leadni. Az átadásról átvételi elismervényt kell kiállítani.

8/1/4.   A jelöléseket a jelölőbizottság hitelesíti és összeállítja az egyes posztokra jelöltek listáját. Kétség esetén a jelölőbizottság pontosítást kérhet (pl. elírt adat), ennek akadályoztatása, megtagadása esetén a jelölést nem veszi figyelembe.

8/1/5.   A Jelölő bizottság legkésőbb a választás napját 30 nappal megelőzően el kell, hogy készítse – összegző egyeztetés után – az alapszabálybeli tisztségeknek, vezetőségi-, és bizottsági tagoknak, megfelelően ABC sorrendben a jelöltek névsorát.

8/1/6.   Ahhoz, hogy a jelölt felkerüljön a jelöltek listájára, a 2.2. pontban foglaltak szerint, tisztségenként minimum 30 érvényes jelölés, vagy nyílt támogatás, és a jelölt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

·     A jelöltek az egyesület honlapján fényképet és rövid bemutatkozást (max. 10 sor) közzétehetnek, betartva a honlap etikai kódexét.

·     A jelölőbizottság az elfogadott jelöltek listáját az egyesület honlapján, és az egyesület székhelyén, valamint a horgásztanyán közzé teszi.

 

 

9.

A VÁLASZTÁS

 

9/1. A választás lebonyolítása

·       A választási bizottság elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a szavazás módját és a jelöltek listáját.

·       Választási Bizottság elnöke a szavazás időtartamára szünetet rendel el.

·       A választási bizottság a jelenlévő, szavazásra jogosult személyeknek személyenként egy, hitelesített szavazólapot ad ki, jelenléti íven történő regisztrálással.

·       A szavazólapon a név elé tett +, vagy X jellel lehet az adott személyre szavazni.

·       Szavazófülkét biztosítani a szavazáshoz nem szükséges. A szavazólapjukat a választásra jogosultak az urnazáró nyilatkozattal hitelesített, és lezárt urnába helyezik el.

·       A választási bizottság – a szavazat számlálok segítségével –, a leadott szavazatokat értékeli (érvényes/érvénytelen) és összesíti.

·       A választási bizottság eredménylista kifüggesztésével ismerteti a közgyűléssel az első forduló választásának eredményét, majd elkészítik a második forduló szavazólapjait. A második forduló szavazása az első forduló szabályai szerint történik.

 

9/2.   Érvényes a szavazás, ha a leadott szavazólapok 50%-a + 1 db érvényes, és a kiadható mandátumok több mint 80%-a elnyerésre került, de ezek között kell, hogy szerepeljen az első fordulóban kiadott mandátumok mindegyike. Az esetlegesen üresen maradt reszortok betöltéséről a közgyűlés hivatott dönteni. Dönthet a hiányzó tisztségekre való újabb választás kiírásáról, vagy dönthet a csökkentett létszámmal való működésről a következő közgyűlésig.

 

9/3.   Érvényes a szavazat, ha a leadott szavazólapon a meghatározott tisztségeknél legfeljebb 1 jelölés van, illetve a meghatározott létszámú vezetőségi tagok, illetve bizottsági tagoknál legfeljebb az előre megállapított létszám van megjelölve. Ha egy szavazólapon adott tisztséghez annyi, vagy kevesebb személyt jelöltek, mint amennyi mandátum kiadható, akkor az adott szavazólap és a szavazatok ebből a szempontból érvényesek.

 

 

9/4.   Érvénytelen a szavazat, ha egy szavazólapon adott tisztséghez több személyt jelöltek, mint amennyi mandátum kiadható, a jelölés nem egyértelmű, a szavazólapot összecirkálták, eltépték, vagy új személyt írtak a szavazó lapra.

 

9/5.   Az adott tisztséget a legtöbb érvényes szavazatot kapó személy/személyek nyerik el. Szavazatszám egyenlőség esetén a régebbi helyi tagsággal rendelkező jelölt nyer.

 

9/6.   Időközi választásnál, nyílt, egyfordulós, kézfenntartással történő szavazásnál az adott tisztséget, a 2.2. pontban foglaltak figyelembevételével, a legtöbb szavazatot kapó személy nyeri el.

 

9/7.   Érvénytelen szavazást 90 napon belül meg kell ismételni.

 

9/8.   A választás eredményét közgyűlési jegyzőkönyvbe kell foglalni, mely a közgyűlés elején a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető feladata, a jegyzőkönyv hitelesítése a hasonló módon megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők feladata.

 

 

10.

Záró rendelkezés

 

 

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület közgyűlése 2017. év április hó 09. napján a jelen választási szabályzatot megtárgyalta és 14/2017. számú határozattal elfogadta.

 

1 | 2 | >