Lépjél be vagy regisztrálj!
E-mail cím:   Jelszó:   

 

A Lőrintei-tavi Horgászegyesület Alapszabálya

 1. §

 

Az egyesület neve, célja és feladata

 

 

1.     Az egyesület neve:               Lőrintei-tavi Horgászegyesület

2.     Rövidített neve:                   Lőrintei-tavi HE

3.     Székhelye:                          Ajka, Diófa u. 2/B.

4.     Működési területe:               Ajka, Lőrintei horgásztavak

5.     Vízterülete:                         Padrag-ér, Lőrintei ülepítő és ipari víztározó

6.     Pecsétje:                           Köriratban az egyesület neve, és alapítási évszáma,  

                                                 középen egy horog rajz

 

7.     Az egyesület célja és feladata:

     Célja:                  

a) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése

Feladata:

b) tagjai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása

c) a horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

 

8.    Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

2. §

 

1.     Az egyesület a 1. §-ban meghatározott célkitűzések érdekében:

a)    Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek kereteiben ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.

b)    Korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületen - Bapet-Y3 Kft. (1012 Budapest Logodi u. 34/a.) -, valamint a GEOVOL Tömegáru Fuvarozó és Földmunkavégző Korlátolt Felelősségű Társaság (8451 Ajka, Padragi út 280.) –gal 2016. április 21-én kelt - a víztározók használatára vonatkozó – megállapodás figyelembevételével.

c)    Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak megtartását.

d)    Segíti a hatóságokat az orvhalászat leküzdésében, valamint a vizek tisztaságának biztosítása terén és a természet védelmében.

e)    Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására.

f)     Halfogó horgászversenyeket rendez.

 

 

 

3. §

 

1.       Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az iparvállalatok, azok szakszervezetei, önkormányzat, továbbá szövetségi szervek erkölcsi, valamint anyagi segítségét. A dolgozóknak a horgászsportba való fokozott bevonása érdekében támogatja a különböző munkahelyeken az egyesületi üzemi horgászcsoportok megalakulását.

2.       Az egyesület a többi azonos célú horgászegyesülettel együttműködve fejti ki tevékenységét.

 

4. §

 

1.    Az egyesület tagjai:

a)             rendes tag

b)             ifjúsági tag

c)             pártoló tag

d)             tiszteletbeli tag

2.    Az egyesületnek csak az lehet rendes, illetve ifjúsági tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma (1997. évi XLI. Tv 20-21. §), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt, a horgászatot nem keresetképpen űzi, továbbá igazolja, hogy a halászati hatóság által megállapított ismeretekkel rendelkezik és az állami horgász vizsgát eredményesen letette.

3.    Ifjúsági tagként lehet felvenni a 18 éven aluli fiatalokat. Az anyagi kötelezettségek szempontjából az ifjúsági tagok kedvezményezett helyzetet élveznek. A 18 éven aluli ifjúsági tagok csak a szülő (gyám) írásbeli beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe.

4.    A Horgászegyesületbe pártoló tagként az vehető fel, aki a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.

Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, aki az egyesület munkáját, céljai megvalósítását támogatja. A pártoló tagnak joga van az egyesület közgyűlésén, rendezvényein tanácskozási és indítványozási joggal részt venni, szavazati jog azonban nem illeti meg, vezető tisztségviselővé nem választható és horgászatra nem jogosult. A pártoló tag felvételéről a vezetőség dönt.

A pártoló tag köteles:

·       az Egyesület Alapszabályát betartani

·       az általa önként vállalt feladatokat teljesíteni

·       az Egyesület céljainak erkölcsi, szakmai támogatására

·       az Egyesület tevékenységének népszerűsítésére.

5.    Az Egyesület tiszteletbeli tagjaként az vehető fel, aki a horgászsport, illetve az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a horgászegyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja. Az Egyesület tiszteletbeli tagja a közgyűlés által megválasztott személy lehet. A tiszteletbeli tagnak joga van az egyesület közgyűlésén, rendezvényein tanácskozási és indítványozási joggal részt venni, szavazati jog azonban nem illeti meg, vezető tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

6.    Tagként nem magyar állampolgárt is fel lehet venni.

7.    Az egyesületbe tagként való felvételhez a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj fizetését írja elő.

8.    Az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó és jogutódjának dolgozóit tagfelvételnél előnybe kell részesíteni.

9.    Az egyesületnek – a Vezetőség által meghatározott feltételek teljesítése esetén – jogi személy is tagja lehet.

 

5. §

 

1.    Tagfelvételt írásban kell kérni a vezetőségtől.

2.    A felvétel tárgyában az Egyesület vezetősége dönt. A hozott határozatot a felvételt kérővel indoklás nélkül kell közölni. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő panaszt nyújthat be az egyesület közgyűléséhez.

 

6. §

 

1.    A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelességek terhelik.

2.    A rendes és ifjúsági tagoknak jogukban áll:

a)    Az egyesület útján állami horgászjegyet igényelni.

b)    Az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani, és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.

c)    Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.

3.    Az egyesület rendes és ifjúsági tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg. A rendes tagok a jogszabályban megállapított feltételek fennállása esetében az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók. Az ifjúsági tagok csak koruknak megfelelő tisztségre választhatók.

4.    A rendes és ifjúsági tagok kötelesek:

a)     Az alapszabályt, a közgyűlés és vezetőség határozatait megtartani.

b)     Védeni az egyesület tulajdonát, a horgász tavak környezetét, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába az előírt határidőig befizetni.       

c)     Az egyesület közgyűlésén részt venni.

d)     A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Országos Horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes további korlátozó intézkedéseket (pl. egyesületi horgászrend) megtartani és megtartatni.

e)     A fogási naplót (területi engedélyt) az előírás szerint kell vezetni, a mindenkori horgászrendben megállapított határidőig az egyesület irodájában kell leadni. Aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a naplót késve adja le, úgy június 1-jéig területi horgászengedélyt nem kaphat.

f)      Aki pedig egyáltalán nem adja le a horgászigazolványát, az a horgász Állami horgászjegyet sem kaphat.

g)     A vizek tisztasága felett őrködni, a természetes és mesterséges környezetet védeni és az esetleges vízszennyeződéssel kapcsolatos tapasztalatokat az egyesület víz- és környezetvédelmi felelősével haladéktalanul közölni.

 

5.  Az a rendes tag vagy ifjúsági tag, aki az előírt határidőn belül tag- és egyéb díjait nem rendezte, az évi közgyűlésen nem gyakorolhatja tagsági jogait.

 

7. §

 

1.    A tagság megszűnik:

a)    az egyesület megszűnésével

b)    kilépéssel

c)    törléssel

d)    kizárás következtében

e)    elhalálozás esetén

2.    A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület vezetőségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának a vezetőséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3.    Azt a rendes vagy ifjúsági tagot, aki a tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van, és tartozását a jogkövetkezményekre történő írásbeli felhívás ellenére 30 napon belül nem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törli. (Az éves tagdíj befizetési határideje naptári év április 30-a.) Kizárás folytán az veszti el a tagságát, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, az illetékes fegyelmi bizottság jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.

4.    A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a vezetőség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a vezetőség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A vezetőség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

5.    A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú vezetőségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

6.    Kizárt tag, újbóli felvételi kérelmét, csak 10 év elteltével kérheti az egyesület vezetőségétől.

7.    A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

8.    Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

 

8. §

 

Az egyesület szervei és működésük

 

1.  Az egyesület szervezeti és működési elve biztosítja a szervezet demokratikus önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

2.  Az egyesület szerveinek vezetőit és tagjait a közgyűlés választja meg. A választást a közgyűlés által elfogadott Választási Szabályzatban leírtak alapján kell lebonyolítani. A választás 5 év időtartamra szól. A testületek és tagjai választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, ha a feladataikat nem látják el megfelelően, az őket választó szerv által bármikor visszahívhatók. A visszahívás érvényesítésekor, a megválasztásnál meghatározott számításokat kell alkalmazni.

3.  Az egyesületi szervek akkor határozatképes, ha a tagjaiknak legalább a fele, plusz egy fő jelen van.  

4.   Ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben felvett kérdésekben másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a meghívón előre jelezték.

5.  Az egyesületi szervek határozathozatalait, döntéseit, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi döntéseket.

 

9. §

 

1.  Az egyesület szervei:

a)                a közgyűlés

b)      a vezetőség

c)      a felügyelőbizottság

d)      a fegyelmi bizottság

 

Az 1. bekezdés b)c)d) pontjában felsorolt szervek rendes tagjaivá csak feddhetetlen, magyar állampolgárt lehet választani.

 

10. §

 

Közgyűlés

 

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.

1.    A közgyűlés:

a)     Elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát.

b)     Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.

c)     Elfogadja, módosítja az egyesület fegyelmi és választási szabályzatait, (egyszerű szótöbbség).

d)    Megválasztja az egyesület elnökét, ügyvezető elnökét, pénztárosát (amennyiben a pénztárosi teendőket nem az alkalmazott adminisztrátor látja el) és a vezetőség többi tagját, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjait, ezek elnökeit.

e)     A választás öt év időtartamra szól. A választás előkészítését, a választást megelőző évben a közgyűlés által meghatározott számú és megválasztott Jelölő Bizottság szervezi meg.

f)      Megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok évi tagdíját, a belépési és egyéb díjakat, felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra. Felhatalmazza a vezetőséget, hogy pályázati, támogatási lehetőségeket kihasználva pályázzon az egyesület nevében.

g)     Elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget, megadja a felmentvényt a felelős számadóknak.

h)     Dönt az egyesület tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről.

i)       Megtárgyalja a vetőség éves beszámolóját, és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját.

j)      Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait.

k)    Beszámoltatja a felügyelő bizottságot és fegyelmi bizottságot a munkájáról.

l)       Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

m)   Megállapítja – az Országos Horgászrenddel összhangban – a kezelésében lévő vízterületek horgászrendjét, az illetékes halászati felügyelőnek javaslatot tesz a vízterületre kiadható területi jegyek számára és árára vonatkozóan.

n)    A közgyűlés a 1. bekezdés f), h), valamint m) pontjában meghatározott hatáskörét a vezetőségre átruházhatja.

o)     Közgyűlésen beterjesztett indítványokat, javaslatokat a jelenlévők többségének (50 % plusz 1 fő) jóváhagyása esetén lehet napirendre tűzni.

 

2.    A közgyűlést rendes ülésre évente össze kell hívni.

a)    A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

b)    A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

c)    A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

d)    A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a vezetőség 2 napon belül dönt. A vezetőség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat.

Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

e)    Ha az vezetőség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

 

3.    Rendkívüli ülést kell tartani, ha

a)    a bíróság elrendeli,

b)   az egyesület rendes tagjainak 1/3-a az összehívás okának és közgyűlés céljának megjelölésével kéri,

c)    az felügyelő bizottság illetőleg,

d)   a vezetőség szükségesnek tartja,

e)     az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

f)      az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor    

teljesíteni, vagy

g)    az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

4.    A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnöke, elnököl. Tisztújító közgyűlés estén, a választás lebonyolítása alatt a választott, ”közgyűlést levezető elnök” elnököl.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A jegyzőkönyv vezetéséről az arra kijelölt személy gondoskodik.

 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

a)    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,

b)    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d)    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,

e)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f)     aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)kal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

11. §

 

A vezetőség

         

1.    A vezetőség az egyesület ügyvezető szerve, mely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2.    Az egyesület elnöke a vezetőség elnöke is.

3.    Az egyesület elnökén, ügyvezető elnökén kívül a vezetőségnek 11 rendes tagja van.

4.    A vezetőség tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat, de kiadásaik megtérítése érdekében, költségtérítésére jogosultak.

5.    Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a)    a megbízás időtartamának lejártával,

b)    visszahívással,

c)    lemondással,

d)    a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

e)    a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

f)     a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

6.    Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

Az egyesület vezető tisztségviselői:

 

Az egyesület elnöke:                      dr. Deák József

 

Az egyesület ügyvezető elnöke:    Pákai Zoltán

 

     A vezetőség tagjai:                       Baracska Ádám    

                                                            Doszpoth György

                                                            Havasi Balázs

                                      Ligetvári Attila

                                      Nagy István

                                      Sass Gábor

                                      Scheck Roland

                                      Szikra Tibor

                                      Takács Attila

                                                            Valler Zoltán

                                                            Zsoldos Attila

 

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök és az ügyvezető elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 

 

7.    A vezetőség:

a)    Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a tárgy sorozatát.

b)   Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, és évközben fellépő, előre nem látható, többletbevételek felhasználásával a közgyűlés által megállapított körben. A költségvetés egyes rovatai között - indokolt esetben – átcsoportosítást végezhet. (A vezetőség ezt a jogkört az elnökre ruházhatja.)

c)   Dönt, ill. határoz a 10. § 1. bekezdés f), h) valamint m) pontjában a közgyűlés által átruházott hatáskörben.

d)   Határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában. A vezetőség ezt a jogkörét az elnökre átruházhatja.

e)    Meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el (tevékenységi jegyzék), első fokon eljár a vezetőség és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében, dönt az üzemi csoportok létesítéséről.

f)    Gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken, azokat rendszeresen halasítja.

g)   Dönt a horgászhelyek tagok közötti elosztásáról, visszavételéről.

h)   Kinevezi, illetőleg szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A vezetőség ezt a jogkört az elnökre átruházhatja.

i)     Költségvetés keretében megállapítja a vezetőség és az egyesület tagjainak jutalmazását és az egyesület alkalmazottainak fizetését.

j)     Gondoskodik reszortfelelőseinek folyamatos munkavégzéséről, azokat esetenként beszámoltatja.

k)   Kijelöli tagjai közül az egyesület képviselőit, a szövetség küldött gyűlésére.

l)     Megállapítja a halfogási horgászversenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, díjait, kijelöli rendezőit.

m) Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőit, a szövetség, illetve a társ horgászegyesületek által rendezett halfogó horgászversenyeikre. A vezetőség ezt a jogkörét a versenyfelelősre átruházhatja.

8.     A vezetőség évenként legalább 4 alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt:

a)   a vezetőség tagjainak legalább 1/3-a az ülés céljának megjelölésével kéri, illetőleg,

b)  az egyesület elnöke szükségesnek tartja.

9.     A vezetőség ülését az egyesület elnöke, ügyvezető elnöke hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.

A vezetőségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A vezetőségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a vezetőségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a vezetőségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

10. A vezetőség üléseire a választott vezetőségi rendes tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnökét is.

11. A vezetőség határozatait a vezetőségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)kal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

12. §

 

1.     Az egyesület elnöke, ügyvezető elnöke:

a)    Képviseli az egyesületet a felügyelő szerv, más állami és civil szerv előtt, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével.

b)    Összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit, és azokon elnököl.

c)    Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabály szerinti tevékenysége felett.

d)    A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.

e)    Határoz a tiszteletjegyek kiadásáról és felhasználásáról.

f)     Eljár a 11. § 7. bekezdés b) d) h) pontjai alapján a vezetőség által átruházott jogkörben.

2.    Az elnököt munkájában az ügyvezető elnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

3.    Az ügyvezető elnök az egyesület alkalmazásában lévő ügyviteli alkalmazott munkáját irányítja és ellenőrzi.

 

13. §

 

1.    Az egyesület pénztárosa (alkalmazott adminisztrátora):

a)    Végzi az állami horgászjegyek kiadását, és azzal kapcsolatban a Szövetség felé elszámol.

b)    Az egyesület pénzügyi ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek, ügyvezető elnöknek, vezetőségnek rendszeresen beszámol.

c)    A pénz- és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat vezet.

d)    Az egyesület adminisztratív munkáját végzi, az ügyvezető elnök irányítása mellett.

e)    Segíti az egyesület elnökét, ügyvezető elnökét feladatainak ellátásában.

f)     Előkészíti a közgyűlés és vezetőség elé kerülő előterjesztéseket.

g)    Az egyesület leveleit aláírja, azok kivételével, melyeket az elnök, ügyvezető elnök magának tart fenn.

h)    Ellátja az egyesület írásbeli teendőit, kezeli az egyesület irattárát.

 

14. §

 

A felügyelőbizottság

 

1.    A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja, a felügyelőbizottságnak 3 rendes tagja van (1 fő elnök, 2 fő tag).

 

A felügyelőbizottság elnöke:          György József

 

A felügyelőbizottság tagjai:           Megyesi István

                                                  Németh László

 

2. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kirázó ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

3.    A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá – közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévente pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet.

4.    Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, arról a vezetőséget, súlyosabb esetben a közgyűlést tájékoztatja. A bizottság ez irányú indítványa alapján a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

5.    A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőségi ülésein.

6.    A bizottság munkatervét maga készíti el.

7.    A bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

 

15. §

 

A fegyelmi bizottság

 

1.    A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja, a fegyelmi bizottságnak 5 rendes tagja van (1 fő elnök és 4 fő tag). az egyes ügyek elbírálásánál a fegyelmi bizottság tagjaiból 3 tagú tanács jár el.

 

A fegyelmi bizottság elnöke:          Baracska Kálmán

 

    A fegyelmi bizottság tagjai:           Dima Sándor

                                                       Egger Attila

                                                       Galambos Gábor

                                                       Németh Balázs

 

 

 

2.  A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, ill. az felügyelő bizottság tagjai. A fegyelmi bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a fegyelmi bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kirázó ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

3.    A bizottság elsőfokon eljár az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak, valamint az felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

4.    A bizottság folyamatosan tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget.

5.    A bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

6.    A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Munkáját a közgyűlés által elfogadott fegyelmi szabályzat alapján végzi.

7.    Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomásra jutástól számított 30. napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

Ez a szabály értelemszerűen irányadó a fegyelmi ügyekben másodfokon (a vezetőség, illetve a közgyűlés által) hozott fegyelmi határozatokra azzal, hogy ezen határozatok ellen a határozattal érintett tag élhet a bírósági felülvizsgálat jogorvoslati lehetőségével.

 

16. §

 

Az egyesület jogi személyisége és vagyona

 

1.    Az egyesület jogi személy.

2.    Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják

3.    Az egyesület bevételei tagdíjból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott engedély díjakból, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, valamint az esetleges vállalati, szakszervezeti támogatásból és egyéb adományokból állnak.

4.    Az egyesület pénz- és vagyonkezelésért a vezetőség és a felügyelőbizottság egyetemlegesen felelős.

5.    Az egyesület megszűnése esetén a Ptk. 3:48. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. 3:83-3:85.§-ai-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

 

17. §

 

Az egyesület felügyelete

 

Az egyesület működése feletti törvényességi ellenőrzését az ügyészség gyakorolja.

 

18. §

 

Záró rendelkezés

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

 

A tagok az alapszabály módosított pontjait a közgyűlésen kialakult részletes vita alapján, mint akaratukkal mindenben egyezőt, egyhangúlag megszavazták. E tényt a 2018. február 11-i közgyűlés 12/2018., 13/2018., 14/2018., 15/2018., 16/2018., 17/2018., 18/2018., 19/2018., 20/2018., 21/2018., 22/2018., 23/2018., 24/2018., 25/2018. és 26/2018. számú határozatai rögzítik. Az eddig érvényes alapszabály a módosításokkal együtt érvényes.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Alulírott igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege –, melyben a módosítások félkövér, aláhúzott betűtípussal szerepelnek – megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak.

 

 

Kelt: Ajkán, 2018. év február hónap 11. napján.Pákai Zoltán
ügyvezető elnök

 

 

    

 

Tanú:

Neve: Csonka Szilárd

Lakcíme: 9533 Nemesszalók, Jókai u. 17.   

Személyi igazolvány száma: 508066 SA

 

 

Tanú:      

Neve: Szikra Brigitta

Lakcíme: 8400 Ajka, Pálma u. 64.

Személyi igazolvány száma: 933573 KA 

1 | 2 | >